Monella taloyhtiöllä on lähivuosina edessä hissiremontti. Hissiyhdistyksen mukaan Suomessa on noin 60 000 hissiä. Näistä arviolta puolet on peruskorjauksen tai modernisoinnin tarpeessa. Tällä hetkellä suurin osa 1960-70 -luvuilla rakennetuista hisseistä on teknisen käyttöikänsä päässä. Taloyhtiön yleisimmistä remonteista hissiremontti on harmittomin siinä mielessä, että se ei aiheuta juurikaan haittaa asumiselle.

Hissiremontin tarve riippuu käyttöiästä

Hissien käyttöikä vaihtelee 10 ja 30 vuoden välillä. Hajonta on suuri, koska vaikuttaa myös käyttömäärät ja -ympäristö. Vanhimmat käytössä olevat hissit on valmistettu jo 1900-luvun alussa. Vanhoissa taloissa hissien valmistuksessa tähdättiin kestävyyteen ja jopa 80-vuotiaita hissejä on yhä käytössä.

Useimmissa taloissa hissit kaipaavat uusimista huomattavasti tiheämmin. Aivan uusimmissa, nykypäivänä valmistuvissa rakennuksissa hissien elinkaareksi on määritelty 20 vuotta. Käyttöiän määrittämisessä hissin valmistusvuosi onkin tärkeä lähtökohta. Jossain tapauksessa jo kymmenen vuotta vanha hissi on remontin tarpeessa.

Modernien hissien käyttöikä jää lyhyemmäksi, koska hisseissä on paljon elektroniikkaa. Modernit hissit sisältävät erilaisia turvalaitteita, hälytyspuhelimia ja vaakalaitteita, joilla turvataan sekä tekniikkaa että matkustajaa. Vanhemmat hissit olivat teknologialtaan yksinkertaisempia. Nyrkkisääntönä voisi pitää sitä, että jos hissi on yli 20 -vuotias, olisi remonttiin syytä alkaa varautua ja hissiremontti tulisi lisätä kunnossapitotarveselvitykseen.

Mitä vanhempi hissi – sitä tarkempi huolto

Hissin käyttöikää pidentää asiallisesti toteutettu huolto. Hissin haltijan on huolehdittava siitä, että hissille laaditaan huolto-ohjelma ja että ohjelmaa noudatetaan. Huolto-ohjelmassa määritellään huoltokäynneillä tehtävät toimenpiteet ja säännönmukaiset käynnit. Varsinaiset huoltotyöt hissin haltija ulkoistaa käytännössä huoltoliikkeelle. Hissien huollossa tulee noudattaa Turvatekniikan Keskuksen (Tukes) ohjeita. Huolto-ohjelmassa huomioidaan hissien käyttömäärät, ympäristöolosuhteet, hissin käyttöikä ja valmistajan ohjeet.

Hissiremontti ja vaihtoehdot

Olemassa olevat hissit voi peruskorjata tai uusia kokonaan. Joskus uusiminen voi olla edullisempaa kuin vanhan hissin peruskorjaaminen. Vanhemmat, vuosisadan alun hissit halutaan usein säilyttää. Modernisointi ja peruskorjaus eivät kuitenkaan edellytä niiden muuttamista, sillä muutokset tapahtuvat pääsääntöisesti kuilussa ja konehuoneessa. Varaosien hankinta vanhoihin hisseihin voi olla haastavaa. Hissiremontti kestää keskimäärin 4-6 viikkoa.

Hissidirektiivi

Suomessa on kahden tason hissejä. Hissidirektiivi tuli voimaan vuonna 1999. Sitä ennen käyttöönotettuihin hisseihin sovelletaan vanhempia säädöksiä. Ennen hissidirektiivin voimaantuloa Suomessa sai rakentaa hissin ilman korinovea. Modernisoinnin yhteydessä korin oven lisääminen tai kuilunovien vaihtaminen automaattioviksi katsotaan turvallisuuden parantamiseksi.

Hissiremontin hinta

Hissiremontti on taloyhtiön remonteista usein se remontti, joka jää ennakoimatta. Hissiremontin hinta kuitenkin yllättää. Hissiremontti voi tarkoittaa hissin modernisointia tai uuden hissin rakentamista. Vanhoihin hisseihin on vaikea saada varaosia ja usein hissit joudutaan uusimaan kokonaan. Hissiremontin hintaan vaikuttaa rakennuksen koko ja kerrosten määrä. Hissin modernisoinnin kustannukset ovat noin 50 000 – 90 000€/hissi. Uuden hissin rakentamisen kustannukset ovat 125 000 – 200 000€/hissi.

Nykyisen lain mukaan asuinkerros vaikuttaa osakkaan hissiremontin laskun suuruuteen. Vuonna 2010 voimaan tulleen lain mukaan yläkerrosten osakkaat maksavat hissistä enemmän kuin alakerrosten. Hissin jälkiasennuskustannusten jakoperusteena on yhtiövastikeperuste kerrottuna osakehuoneiston kerroksella. Uuden asunto-osakeyhtiölain ”hissipykälä” ei välttämättä ole kaikille osakkaille selvä ja aiheuttaakin usein keskustelua. Jos hissi päätetään asentaa vain osaan porrashuoneista, jaetaan asennuskustannukset ainoastaan tämän portaan osakkeenomistajien kesken, kerroksittain. Kaikki asennushankkeen jälkeiset kunnossapito- ja peruskorjauskustannukset jaetaan yhä kaikkien osakkeenomistajien kesken normaalin vastikeperusteen mukaisesti. Aiemmin hissin rakentamiskustannukset jaettiin asukkaiden kesken vastikeperusteisesti. Useimmissa taloyhtiöissä vastikeperusteena on huoneiston neliöt. Uuden lain myötä kustannukset jaetaan sen mukaan, kuinka hissin arvioidaan vaikuttavan kunkin huoneiston arvoon.

Usein kysyttyä hissiremontista

Kauanko hissiremontti kestää?

Hissiremontti kestää keskimäärin kuukauden.

Miten hissiremontin kustannukset jaetaan?

Taloyhtiössä yläkerrosten osakkaat maksavat hissistä enemmän. 2010 vuonna voimaan tulleen jälkirakennuslain mukaan hissin kustannukset jaetaan yhtiövastikeperuste kertaa osakehuoneiston kerros. Hissin huollosta maksavat myös hissittömän rapun osakkaat.

Paljonko hissiremontti maksaa?

Hissiremontin hinta riippuu remontin laajuudesta. Modernisointi maksaa minimissään 50 000 euroa ja kokonaan uusi hissi 200 000 euroa.

Hissiremontti nostaa kiinteistön arvoa

Hissi on yksi merkittävä huoneiston hintaan ja kysyntään vaikuttava tekijä kerrostalokohteissa. Ostajakunta on laajempi, kun taloyhtiössä on hissi. Erityisesti lapsiperheet ja vanhukset edellyttävät hissin olemassa oloa. Hissi nostaa taloyhtiön arvoa, jossa huoneisto sijaitsee. Hissillisen asunnon myyntiaika on keskimäärin 5% lyhyempi kuin hissittömän. Jotain tutkimuksia asunnon arvon noususta ja jälkiasennetuista hisseistä on myös tehty. Keskimäärin jälkiasennettu hissi nostaa kiinteistön arvoa 5%.

Hissin voi myös rakentaa jälkikäteen. Kerrostalohissien rakentamiseen voi hakea avustusta ARA:lta, kun kohteena on uuden hissin asentaminen kerrostaloon, jonka porrashuoneessa ei ole vielä hissiä. Porrashissin rakentamiseen myönnetään niin kutsuttua esteettömyysasvustusta. Avustuksen määrä on enintään 45% hyväksytyistä hissin rakentamiseen liittyvistä kokonaiskustannuksista. Hissejä rakennetaan vanhoihin taloihin jälkiasennuksella vuosittain noin 100–200 kappaletta. Yhteensä jälkiasennettuja hissejä on Suomessa jo yli 3000.

Leave a Reply